Slovensky, English
Welcome

O spoločnosti

 

Stránka v súčasnou období prechádza rekonštrukciou

V prípade otázok a potreby doplňujúcich informácií nás prosím kontaktujte

na adrese:

magnerp@acert.sk

alebo na tel č.: 0915977306

 

 

ACERT je certifikačný orgán pre certifikáciu systémov  manažérstva
akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou.

 

Náš prístup ku klientovi

Cesta k úspechu je podmienená spokojnosťou zákazníka. 

Posudzovanie a certifikáciu systémov manažérstva kvality preto aj my vnímame ako službu, ktorá musí klientovi poskytnúť pridanú hodnotu.

Popri základnom posudzovaní trvalého plnenia požiadaviek normy je naším cieľom efektívne využiť priestor, ktorý poskytuje vzájomný dialóg s pracovníkmi klienta pre hľadanie podnetov na zlepšovanie.

K systémom manažérstva kvality pristupujeme v kontexte so zásadami manažérstva kvality, z ktorých medzinárodná norma STN EN ISO 9001:2009 vychádza.

Každá podnikateľská aktivita prebieha v interakcii so životným prostredím a podieľajú sa na nej zamestnanci firmy.

Posudzovaním a certifikáciou systémov environmentálneho manažérstva ako aj systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáhame klientom naplniť záujem spoločnosti, majiteľov,  zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán v súlade s požiadavkami noriem STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Pri posudzovaní systémov manažérstva u jednotlivých klientov rešpektujeme ich špecifické podmienky pre uplatňovanie kritérií noriem.

 

Vyhlásenie vrcholového manažmentu certifikačného orgánu ACERT

Vrcholový manažment certifikačného orgánu ACERT sa zaväzuje zachovávať nestrannosť, zabezpečovať objektívnosť pri všetkých činnostiach súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva a riadiť prípadný konflikt záujmov.  

 

Politika kvality

Certifikačný orgán ACERT vo svojich službách zachováva princípy formulované v nasledujúcej Politike kvality:

  • ACERT uplatňuje nediskriminačný, nestranný a nezávislý prístup ku všetkým zákazníkom.
  • Výkon certifikačnej činnosti podmieňuje vysokou profesionalitou svojich pracovníkov.
  • ACERT neuplatňuje voči žiadateľom o služby certifikačného orgánu nepatričné požiadavky.
  • ACERT nepožaduje od svojich klientov, aby spolupracovali len s vybranými konzultačnými či poradenskými firmami.
  • ACERT trvalo spĺňa požiadavky vyplývajúce z platnej akreditácie.
  • ACERT vo vzťahu k životnému prostrediu presadzuje rozvíjanie environmentálneho povedomia u vlastných zamestnancov a zákazníkov.

 

Audítori ACERT 

Naša certifikačná spoločnosť má k dispozícii kvalifikovaných audítorov s požadovaným vzdelaním, dlhoročnou praxou s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v certifikačnom posudzovaní zhody systémov manažérstva, ktoré spĺňajú požiadavky na kompetentnosť stanovené v STN EN ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC TS 17021-2:2012 a ISO/IEC TS 17021-3:2013.

Audítori ACERT v procese posudzovania kladú dôraz na objektívnosť a nestrannosť.
Audítori ACERT trvale zachovávajú dôvernosť informácií získaných od klienta počas certifikačného procesu.

 

Platnosť certifikátu

je 3 roky. Počas doby platnosti vykonáva ACERT plánovaný dohľad certifikovaných systémov manažérstva jedenkrát ročne.

 

Medzinárodné uznávanie certifikátov

ACERT je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou, ktorá
je riadnym členom Multilaterárnej dohody o uznávaní certifikátov
(MLA - Multilateral Recognition Agreement) v rámci Medzinárodného fóra pre akreditáciu IAF.

Akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou zabezpečuje spoľahlivosť a dôveryhodnosť  nášho certifikátu vo svete.

 

 

 
© 2008-2014 programuje eserver.sk